Tyto všeobecné dodací a  obchodní podmínky společnosti DAMING s.r.o. (dále jen prodávající) jsou nedílnou součástí a podstatnou náležitostí obchodních smluv uzavíraných prodávajícím na prodej výrobků a služeb bez ohledu na to, zda kupujícím je fyzická či právnická osoba (dále jen kupující). Platí pro všechny vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak.
 1. Uzavření obchodní smlouvy (OS)
1.1 Prodej výrobků či služby se uskutečňuje na základě písemně uzavřené obchodní    smlouvy (dále jen OS).
1.2 Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je pro uzavření OS rozhodující a závazné.
1.3 Jako podklad pro OS je kupující povinen poskytnout prodávajícímu aktuální kopii živnostenského listu nebo výpisu  z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k DPH. Tyto doklady poskytuje před uzavřením prvního obchodního vztahu s prodávajícím a při jakékoliv jejich změně.
1.4 Doručením písemné objednávky kupujícího vzniká návrh na uzavření konkrétního obchodního případu.
1.5 Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je OS uzavřena.
1.6 Prodej výrobků či služby je možný i bez písemně uzavřené OS. V tomto případě je však kupující povinen zaplatit v hotovosti při odběru výrobků či služby.
 1. Předmět dodávek
2.1 Dodávka výrobků, služeb, dle platné nabídky a cenových návrhů prodávajícího.
2.2 Prodávající se zavazuje dodat výrobky, služby v odsouhlaseném druhu, množství, ceně a termínu.
2.3 Kupující se zavazuje objednané množství převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
2.4 Sortiment výrobků a služeb nabízených  prodávajícím je uveden na webových stránkách prodávajícího.
2.5 Dodáváme a montujeme tzv systémové komíny různých výrobců. Systémový komín je sestaven z kompatibilních dílů jednoho výrobce, který přebírá odpovědnost za celek. u systémového komínu, získáte bez problémů revizi a nevzniknou tak zbytečné překážky na cestě ke kolaudaci stavby.
2.6. Dodáváme a montujeme i tzv individuální komíny. Individuální komín je sestaven z dílů od různých výrobců. Za případné škody způsobené vadou individuálního komínu nenese záruku prodejce, ale jeho stavitel. Individuální komíny bývají obvykle hlavní překážkou při kolaudacích, protože může být problém na ně získat revizi, která je ke kolaudaci nezbytná. 
2.7.Dodáváme samostatně i revize spalinových cest na základě objednávky po dodání všech podkladů ,které rivizní zpráva spalinové cesty vyžaduje.V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost,že vydání revizní zprávy spalinové cesty nezakládá pro objednatele této služby možnost a právo reklamovat dodávku a montáž komínů od jiných dodavatelů. Tato problematika je řešena samostatnými OS s těmito dodavateli. Revizní technik spalinových cest nemůže nést obchodní odpovědnost za špatné provedení zakázky-posuzuje,zda dílo odpovídá technickým normám v době předání díla. Revize spalinových cest provádíme vždy osobně na místě stavby.
 1. Dodací podmínky
3.1 Jednotlivé dodávky výrobků či služby, které jsou předmětem OS, se uskutečňují na základě prodávajícím potvrzené písemné objednávky kupujícího. Objednávka musí obsahovat:
– jméno, adresu (název), tel/fax, IČ, DIČ kupujícího
– bankovní ústav a číslo účtu kupujícího
– druh, množství, cena požadovaného výrobků či služby
– místo a termín dodání výrobku či služby
– jméno oprávněné osoby výrobek či službu převzít
– způsob dopravy
– platební podmínky (pokud není upraveno v OS)
3.2 Dodávka je splněna na základě výzvy prodávajícího k odběru výrobků nebo služby v místě dodání nebo Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (služby).
3.3 Při dodávkách výrobků dopravními prostředky, které zprostředkoval nebo zajistil prodávající, musí kupující zajistit vykládku tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a bez čekání.
3.4 Pokud kupující neprovede vykládku vozidla do 2 hodin po přistavení, bude mu účtována cena prostojů za každou započatou čtvrthodinu ve výši 300 Kč.
3.5 Dopravu zboží na místo vykládky zajišťuje prodávající a je zodpovědný za dohodnutý termín dodávky (±24 hod.). Dojde-li ke změně termínu dodávky, je prodávající povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit kupujícímu. V takovém případě prodávající nezodpovídá za případné škody vzniklé kupujícímu z pozdní dodávky zboží.
4.Objednávání

 Kupující dostane zboží či službu za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží či služby. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky či e-mailem cenu a termín dodání. Cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, změnu v objednávce nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, bude seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:
 • prostřednictvím elektronického obchodu prodejce.
 • elektronickou poštou viz sekce kontakty.
 • telefonicky viz sekce kontakty.
 • Osobně
 1. Objednání zboží a uzavření smlouvy

  Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy.
  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
  Seznam zboží či služeb na stránkách prodejce je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodejce nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

  Zrušení objednávky –  zákazník i prodejce mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodejcem. Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky viz sekce kontakty.
  Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

 

 1. Platební podmínky
6.1 Základní platební podmínky (způsob platby, slevy, kredit) jsou dohodnuty přímo v OS. Kupující platí kupní cenu, buď hotově při odběru výrobků, proforma fakturou předem, nebo fakturou ve sjednané lhůtě splatnosti.
6.2 Dnem zaplacení dle kupní smlouvy se rozumí termín, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího nebo uhrazeny v hotovosti.
6.3 Pokud kupující jednostranně odstoupí od uzavřené OS, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25 % z kupní ceny neodebraného výrobku či služby.
6.4 V případě neuhrazené faktury v termínu splatnosti je možný další nákup pouze v hotovosti za MC.
 1. Jakost, záruka, reklamace
7.1 Za sjednanou jakost se považují v zásadě deklarované vlastnosti výrobků či služby vydané prodávajícím, splňující parametry příslušného technického předpisu. DAMING s.r.o. dodává a montuje výrobky výrobců komínových systémů. Výrobci komínových systémů deklarují jakost výrobků prohlášením o vlastnostech výrobků,certifikáty a záručními listy,montážními návody a podobnými dokumenty. Kupující by ve vlastním zájmu měl požadovat od prodávajícího předložit.
7.2 Prodávající ručí za to, že výrobky či služby mají v okamžiku splnění dodávky deklarované vlastnosti. Tyto vlastnosti si výrobky zachovávají nejméně po dobu trvání záruční doby, která je stanovena jako doba skladování nebo trvanlivosti v příslušných podkladech (např. v technických listech, v technických návodech,záručních listech výrobců komínových systémů včetně podmínek uznání záruky, apod.).
7.3 Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodaném výrobku nebo službách vyskytnout vady. Kupující je povinen výrobky či služby co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo zjištěné vady reklamovat nebo uplatnit tzv právo z vadného plnění. Kupující podává reklamaci nebo uplatní právo z vadného plnění neprodleně, a to písemně.
7.4 Nebezpečí škody na výrobku či službě přechází na kupujícího v okamžiku předání dodávky (podle čl. 3.2 těchto všeobecných obchodních podmínek).
7.5 Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením s výrobkem nebo zpracováním výrobku s vadou, kterou mohl a měl kupující zjistit.
7.6 Prodávající nezodpovídá za vady komínů a jejich montáží, které si kupující pořídil sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
7.7. Prodávající vydáním revizní zprávy spalinových cest nezodpovídá za vady a nedostatky systémových i individuálních komínů dodaných třetí osobou nebo zajištěných svépomocí.
7.8 Odpovědnost za vady systémových komínů bude uznána pouze za těchto podmínek:
1.Montáž komínu byla provedena dle montážního návodu. Při montáži byly dodrženy normy ČSN EN 1443 (73 4200) a ČSN 73 4201 a aktuální stavební zákony. Při provozu byla vždy dodržována pravidla pro užívání a údržbu komínů (viz. Montážní návod, platné normy a vyhlášky), Při provozu je nutné zabránit přímému působení plamene na vnitřní vložku a zajistit pravidelné údržby dle nařízení vlády č. 34/2016 Sb.
 2.Před prvním uvedením do provozu byla provedena řádně revize. Revizní zpráva neuváděla nedostatky bránící řádnému provozování výrobku v souladu s jeho určením.
 3.Při montáži byly v celém systému použity pouze originální komponenty systémů.
4.Výrobek nebyl poškozen mechanicky, chemicky, neodvratnou událostí či jinak než běžným provozem při použití schválených paliv.
5.Výrobek byl před montáží doby řádně skladován a přepravován
6.Ostatní podmínky se řídí platným Obchodním zákoníkem.

 

 Při reklamaci a uplatnění záruky musí odběratel uvést a doložit následující:
1.Předložit řádně a kompletně vyplněný záruční list
2.Předložit doklad o zakoupení a zaplacení výrobku vč. dodacího listu.
3.Předložit revizní zprávu od kominíků před uvedením výrobku do provozu.
4.Doložit, že výrobek byl v uvedené době pravidelně kontrolován a čištěn dle platných zákonů a vyhlášek.
 5.Předložit revizní zprávu popisující závadu systému
 1. Závěrečná ustanovení
8.1 Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika.
8.2 Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.
8.3 Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny OS včetně těchto všeobecných podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.
8.4 Vlastnické právo k výrobku či službě přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

 Tyto Všeobecné dodací a obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.11.2019.