Záruka za jakost

Záruku za jakost lze charakterizovat jako závazek prodávajícího, že věc bude po určitou dobu způsobilá k obvyklému užití, přičemž délku či samotnou existenci této doby určuje smlouva, jednostranné prohlášení prodávajícího nebo uvedení této skutečnosti na obalu zboží nebo v reklamě.
Možnost uplatnit svá práva máte pouze v případě, že se projevila vada výrobku, která existovala již při převzetí. Ano, rozumíte tomu správně. Prokáže-li prodávající, že se jedná o vadu, která vznikla později, ztrácíte jako spotřebitel možnost uplatnit svá práva z vadného plnění.
Podstata této záruky, jak ji upravuje § 2161 odst. 2 občanského zákoníku, je následující:
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, a kupující-spotřebitel tak vznik vady pro účely reklamace nemusí prokazovat. Po uplynutí této šestiměsíční doby však dochází k obrácení důkazního břemene, a bude tak opět na Vás jako na spotřebiteli, abyste prokázali, že věc měla uvedenou vadu již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

Na co si dát pozor při uplatňování práva z vadného plnění

Jsou případy, kdy spotřebitel své právo z vadného plnění ztrácí nebo je mu omezeno. Jako kupující je člověk povinen oznámit vadu včas, jinak pozbývá právo odstoupení od smlouvy. Včas znamená bez zbytečného odkladu potom, co ji mohl při řádné péči zjistit.
Kupující také nemá právo na odstoupení do smlouvy ve chvíli, kdy vrací věc v jiném stavu, než ji obdržel. Výjimkou je samozřejmě případ, kdy byla věc používána ještě před objevením vady nebo kdy došlo ke změně stavu právě za účelem zjištění vady.
Ustanovení o možnosti práv z vadného plnění neplatí pro zboží, které je pro vadu prodávané za nižší cenu, u použité věci na vadu odpovídající míře předchozího používání a samozřejmě také na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
Vady zboží
Nyní je však důležité vymezit, co zákon označuje za vadu, která nám jako spotřebitelům výše zmíněná práva zakládá.
Předmět koupě by měl být prodávajícím předán v ujednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající se zavazuje, že věc nemá při převzetí žádné vady, a především má takové vlastnosti, které může kupující například na základě reklamy očekávat a hodí se k účelu, který je pro její použití uváděn.
Zákon na vady zboží nahlíží jako na dva druhy znehodnocení koupeného zboží. Prvním dochází k podstatným porušením smlouvy, což lze vyložit jako vadu, o které, kdybychom věděli, smlouvu bychom vůbec neuzavřeli. Druhým dochází k tzv. nepodstatným porušením smlouvy.
Zákonná odpovědnost za vady vs. záruka

Je nutné podotknout, že ne vždy, když osoba uplatňuje svá práva z vadného plnění, činí tak díky záruce. Vedle záruky totiž existuje i zákonná odpovědnost za vady. Právní režim těchto institutů je odlišný. Jak již vyplývá z názvu, zákonná odpovědnost za vady je daná zákonem. Uplatnit právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady lze obecně do šesti měsíců od koupě. U spotřebního zboží je pak reklamační lhůta prodloužena na 24 měsíců. Občanský zákoník tedy přímo zvýhodňuje spotřebitele. Podnikatel naopak může reklamovat pouze šest měsíců od zakoupení zboží. Plnění má vadu, zejména pokud nemá ujednanou jakost, není-li dodáno ujednané množství nebo pokud vznikne vada z použití věci.

Do 6 měsíců musí prokazovat neexistenci vady v době převzetí zboží prodávající, pak již kupující
Doba šesti měsíců od převzetí zboží je pro reklamaci velmi důležitá, jelikož platí vyvratitelná domněnka, že zboží mělo vadu již v době převzetí, pokud se projevila právě do oněch šesti měsíců. Tímto je tedy přeneseno důkazní břemeno, což znamená, že kupující nemusí prokazovat, že má zboží vadu, protože její existence se předpokládá. Naopak důkazní břemeno má prodávající, který chce-li se odpovědnosti za vady zprostit, musí dokázat, že zboží bylo při převzetí zákazníkem bezvadné a vadu způsobil kupující sám jeho užíváním.

 

Záruční podmínky výrobců komínových systémů
Záruky na jakost se vztahují na případné vady materiálů a na vady zaviněné výrobcem. Je-li spalinový systém a jeho komponenty používán k účelu odvodu spalin,pro který je určen a dále v souladu s montážními návody a dalšími příslušnými normami zejména ČSN 734201 a ČSN 1143 v platném znění zaručují výrobci komínových systémů bezchybnou funkci spalinového systému po celou záruční dobu.
Předpokladem záruky je splnění následujících požadavků :
 • spalinový systém je dodán a namontován autorizovanou montážní organizací výrobce spalinového systému dle montážního návodu výrobce spalinového systému
 • autorizovaná montážní organizace vlastní certifikát o absolvování technického školení
 • jedná se o kompletní spalinovou cestu sestavenou výhradně z prvků výrobce komínového systému
 • spalinová cesta má řádně vyplněný identifikační štítek a platnou revizní zprávu spalinové cesty,revizní zpráva nesmí uvádět žádné nedostatky,které by bránily řádnému provozování výrobku v souladu s jeho určením
 • při provozu byla vždy dodržována pravidla pro provoz a údržbu komínů(viz platné normy a vyhlášky,montážní návody ,apod
 • výrobek nebyl poškozen mechanicky,chemicky,neodvratnou událostí nebo jinak než běžným provozem při použití schválených paliv
 • ke spalinovému systému byl připojen pouze řádně schválený-certifikovaný spotřebič
Záruky se nevztahují na:
 • vady vzniklé použitím spalinového systému k jinému účelu,než je stanoveno a deklarováno výrobcem komínového systému
 • mechanické poškození způsobené montáží nebo nesprávným užíváním a dále na vady jednotlivých prvků systému tímto poškozením způsobené
 • škody a závady způsobené zanedbáním údržby,nesprávným provedením opravy,nedodržením montážního návodu a bezpečnostních pokynů,nesprávným používáním,chybou obsluhy neboneodborným zásahem
 • vady vzniklé vlivem skladování v nevhodném prostředí
 • vady nemající vliv na funkčnost,kvůli kterým byla snížena cena výrobku
 • úpravy a zásahy do výrobku provedené mimo výrobce spalinového systému nebo mimo autorizovanou montážní organizaci
 • vady vzniklé použitím neoriginálních součástí
 • vady zapříčiněné nesprávnou volbou systému pro danou aplikaci
 • vady způsobené provozem s nevhodným zdrojem tepla
 • vady na komponentech výrobce spalinového systému,které byly kombinovány s jinými systémy v tzv individuálních spalinových cestách
 • vzniklá opotřebení při běžném užívání nebo poškození vzniklá nešetrným zacházením
 • při použití nevhodných vymetacích a čisticích nástrojů
 • nebyl předložen doklad o povinné revizi spotřebiče
 • díly podléhající opotřebení(např těsnění)