Zde můžete objednávat revize
Topenáři objednávejte zde

Revize spalinové cesty -cena kalkulována s ohledem na platnost zákona o EET pro řemeslníky od 1.1.2020 a nutnost archivovat cca 2 roky

Základní cena revize spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva bez tepelně hydraulického výpočtu       2100 Kč bez DPH 21 % / 1 revizní zpráva

Základní cena revize spalinové cesty u spotřebičů na plynná paliva bez tepelně hydraulického výpočtu do 25 kW        2100 Kč bez DPH 21 % / 1 revizní zpráva

Základní cena revize spalinové cesty u spotřebičů na plynná paliva bez tepelně hydraulického výpočtu od 25 kW – 100 kW        2500 Kč bez DPH 21 % / 1 revizní zpráva

Základní cena revize spalinové cesty u spotřebičů na plynná paliva bez tepelně hydraulického výpočtu nad 100 kW        3000 Kč bez DPH 21 % / 1 revizní zpráva

Tepelně hydraulický výpočet u spotřebičů na pevná paliva        1500 Kč bez DPH 21 % / výpočet

Tepelně hydraulický výpočet u spotřebičů na plynná paliva        1500 Kč bez DPH 21 % / výpočet        2000 Kč s DPH 21 % / výpočet

Základní cena revize spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva bez připojeného spotřebiče (rezervní komín nebo pro kolaudaci)        2000 Kč bez DPH 21 % / 1 revizní zpráva

Základní ceny revizí spalinových cest pro dlouhodobě spolupracující partnery (kamnáři nebo topenáři) mohou být stanoveny individuální dohodou, minimálně však 1800 Kč bez DPH 21 % / 1 revizní zpráva

Nad 20 km účtujeme k základní ceně dopravné

Dopravné na místo určení nad 20 km             10 Kč/ km bez  DPH 21 %

Dopravné zpět  nad 20 km                               10 Kč/ km bez  DPH 21 %

rovne

Srovnejte s cenou z veřejných zdrojů


Objednáním služby souhlasíte s její cenou  

Více informací k revizím spalinových cest získáte zde

Důležité upozornění :

Vzhledem k našim zkušenostem,že stavební úřad akceptuje revizní zprávy spalinových cest staré maximálně cca 2 roky,archivujeme tyto zprávy také maximálně 2 roky. Poté musí být zadán nový požadavek na vypracování revizní zprávy a zpráva nově zaplacena. Jsme také limitováni kapacitou serveru,kde máme data uložena.

Vyhláška 34/2016 Sb. jasně specifikuje , kdy se revize spalinové cesty provádí :

             § 3

Revize spalinové cesty

(1)      Revize spalinové cesty se provádí

a)      před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b)      při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c)       před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d)      před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

Poznámka :

Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné výměny kotlů tříd 1 a 2 na pevná paliva? Odpověď na otázku zní, že zcela zásadní. Při výměně starého nevyhovujícího kotle za nový spalovací zdroj (spotřebič paliv) se významně mění podmínky pro provozování spalinové cesty (komína) a před napojením nového spalovacího zdroje tak musí být odborníkem překontrolována jejich funkčnost a bezpečnost provozu pro nový účel použití.

Dále při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv nebo před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu. To znamená, že revize se provádí vždy při výměně starého kotle za nový, pokud nový kotel není zcela identický, jako kotel starý. Takže revize spalinové cesty je při povinné výměně kotlů tříd 1 a 2 nutná.

Pokud to tedy shrneme, komín (spalinová cesta) musí být pravidelně čištěn a kontrolován. V případě, že dochází ke změně spalovacího zdroje, který má být na komín napojen, je nutné také provést jeho revizi, tedy ověření toho, zda z provozního a bezpečnostního hlediska vyhovuje podmínkám provozu nového zdroje.

e)      po komínovém požáru, nebo

f)       při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

1.Vložkování je stavební úprava komína.

2.K vložkování patří i připojení spotřebiče.

3.To vyžaduje znalosti z oboru spalování a funkce činnosti spotřebiče. Na spalinovou cestu nelze připojit jakýkoliv spotřebič.

4.Vyžadují se znalosti kominických norem.

5.Porovnejte si v této souvislosti jakým způsobem se má provádět revize spalinové cesty :

        Způsob revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí

a)      posouzením shody provedení spalinové cesty s projektovou dokumentací,

b)      ověřením, zda je spalinová cesta opatřena identifikačním štítkem,

c)       posouzením, zda provedení a stav spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

d)      ověřením, zda je na kompletní spalinovou cestu, případně její jednotlivé komponenty vydáno prohlášení výrobce o stálosti vlastností,

e)      prohlídkou spalinové cesty, při které se kontroluje zejména:

-úplnost a sestavení jednotlivých dílů spalinové cestě

-.zda nedošlo při přepravě, nakládání nebo montáži s jednotlivými díly spalinové cesty k jejich poškození (trhlinky v keramických vložkách, poškozený komínový plášť, poškozená izolace, poškozené těsnící kroužky apod.);

-.zda je dodržen požadovaný sklon kouřovodu a jeho polohové vedení zajišťuje plynulé proudění spalin;

-zda jsou na spalinové cestě provedeny a jsou přístupné a funkční veškeré předepsané otvory pro čištění, kontrolu, vymetání, vybírání a měření;

-.zda přístup k čištění a kontrole komínu jeho ústím odpovídá normové hodnotě;

-zda jsou správně namontována všechna přídavná zařízení (např. tlumiče hluku, kompenzátory, spalinové klapky, regulátory tahu apod.);

-zda jsou bezpečně namontovány všechny statické prvky zajišťující stabilitu spalinové  cesty a konstrukční díly pro ochranu před povětrnostními vlivy a vlivy vnitřního prostředí stavby (např. v prostupu komínového tělesa střešním pláštěm včetně parotěsné zábrany apod.);

-zda nejsou v prostoru, ve kterém je umístěn spotřebič paliv typu B, umístěna podtlaková zařízení, která by mohla negativně ovlivnit funkci odvodu spalin (např. podtlakové ventilátory větracího zařízení, digestoř, krby apod.);

-zda jsou zazděny případně uzavřeny veškeré montážní otvory v komínovém plášti, a zda je zajištěna dilatace komínové vložky v komínovém plášti;

-zda je po celé délce spalinová cesta průchodná a je zachována její vnitřní světlost;-zda kouřovod nezasahuje v sopouchu do komínového průduchu;

-zda ve spojích přetlakového a vysokopřetlakového komínu nejsou těsnicí elementy uvolněné nebo nevyčnívají ze spoje;

zda je průchozí zadní větrání případně vzduchový průduch;

-zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a hořlavých stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F;

-zda jsou prostupy viditelných a přístupných míst spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby v souladu s normovými hodnotami;

-zda je zajištěna požární odolnost spalinové cesty (z vnějšku ven) požadovaná pro konkrétní části budovy, přes které spalinová cesta prochází,

f)                      lineárním měřením, kterým se ověřuje:

g)   ověřením těsnosti spalinové cesty – toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky pojme podezření, že spalinová cesta vykazuje netěsnosti. V rámci revize spalinové cesty se ověření těsnosti spalinové cesty provede i na žádost objednatele. Ověření těsnosti spalinové cesty se provede:

1.Kouřovou zkouškou – zkouškou těsnosti kouřem (u komínu třídy N1 a N2);

2.Tlakovou zkouškou – zkouškou plynotěsnosti (u komínu třídy P1, P2, H1, H2). Tlaková zkouška spalinové cesty se provede stlačeným vzduchem nebo inertním plynem při teplotě 20 °C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1 a H2. Povolený únik je stanoven v ČSN EN 1443,

h) ověřením funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu  – toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky a měření pojme podezření, že spalinová cesta není způsobilá bezpečně odvádět spaliny od připojeného spotřebiče do volného ovzduší. Ověření funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu se provede:

1.uvedením spotřebiče do provozního stavu (pokud je to technicky možné) a následným měřením teploty spalin, komínového tahu, přebytku vzduchu, účinnosti spalování, teploty vzduchu v místě instalace a venkovní teploty vzduchu tak, aby bylo možné ověřit, že spalinová cesta bude funkční za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv;

2.provedením 4 Pa testu (plynná paliva) nebo 8 Pa testu (pevná paliva);

3.měřením hodnoty CO v místě instalace spotřebiče.

11.  Nedílnou součástí spalinové cesty je tepelně hydraulický výpočet. Neobstojí zde tvrzení,že spalinová cesta před vložkováním byla funkční mnoho let. Revizní technik,který si to vezme na svědomí vědomě koketuje s postihem od orgánů činných v trestním řízení.

12. Pokud dojde k nějaké mimořádné události – např přiotrávení- nastupuje soudní znalec,který s velmi vysokou pravděpodobností výpočet provede a revizního technika spalinových cest čekají nepříjemné problémy.

ČSN 734201 -článek 5.13 :

Stavba nebo montáž spalinové cesty může být zahájena až po zpracování nezbytné projektové dokumentace. To platí především u nových staveb a větších rekonstrukcí. při pohé výměně spotřebiče paliv může být postačujícím podkladem technická zpráva příp technická dokumentace výrobce spotřebiče a výrobce spalinové cesty.

Při zpracování projektové dokumentace spalinové cesty by měly být použity nejméně tyto podklady:

1.Technická dokumentace výrobce spotřebiče paliv(druh a typ spotřebiče,druh paliva,teplota spalin,hmotnostní nebo objemový tok spalin,obsah CO2,min požadovaný tah nebo dispoziční tlak na spalinovém hrdle spotřebiče,DN spalinového hrdla apod.)

2Technická dokumentace výrobce komínových výrbků(identifikace a označení systémového komína nebo dílů pro individuální komín příp dílů pro vložkování,návrhová zatížení nebo max přípustná výška komína nad poslední podporou,hmotnost konstrukčních dílů,montážní předpisy výrobce a další informace pro stanovení rozměru komína)

3.Informace o stavebních konstrukcích-konstrukční nebo světlou výšku od podlahy ke stropu,výšku od mezilehlého podlaží ke stropu,výšku hřebenu střechy,sklon střechy,rozměry a osové vzdálenosti stropních a střešních konstrukcí.

4.Horizontální vzdlenost mezi osou komína nad úrovní střechy a štítovou zdí budovy a horizontální vzdálenost mezi osou komína nad úrovní střechy a hřebenem střechy.

5.Výšku od podlahy na osu sopouchu a od podlahy ke spodní části komínové vložky včetně celkové výšky komínu od základu po jeho ústí.

6.Parametry výšky od podlahy na osu každého otvoru a případných úhybů komínové vložky.

7.Horizontální vzdálenost od osy hrdla spotřebiče paliv na osu komína,materiály podlah,stropů a střešní krytiny.

8.Pro vložkování komínu např detaily stávajícího komínu,včetně vniřních vnitřních rozměrů po celé jeho délce,označení stávajícího komína a konstrukčních materiálů k tomu,aby se vymezila tepelná funkčnost a požární odolnost. Dále stav a povaha povrchu vnitřku komínového průduchu stávajícího komína,konstrukční detaily,vzdálenost od ústí komínu k sousedním budovám,překážkám příp stavebním otvorům,např okna/střešní okna.

sb163-06

schiedel-CZ-UNI-ADV-DOP1-2016

  Co je třeba zajistit pro revizi komínů:

  výkresovou dokumentaci objektu,
  technickou dokumentaci objektu,
  dokumentaci ke komínu,
  zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu a na komín).

   

   

   Problematika společných komínů

   Prostudujte si následující odkaz – společné komíny-problematika společných komínů

   Vyhněte se proto kombinaci TURBO kotlů s kondenzačními kotli. Do společného komínu je doporučeno zaústit vždy jen plynové spotřebiče stejných provozních parametrů, tedy buď všechny TURBO nebo všechny kondenzační a nezahrávat si s jakoukoliv jejich společnou kombinací.

   Při revizi spalinové cesty budeme vyžadovat jako doklad souhlas jednotlivých vlastníků bytů,že berou na svou zodpovědnost ,že souhlasí s kombinací turbokotlů a kondenzačních kotlů do komína a jsou si vědomi možnosti poškození současných turbokotlů z důvodu mokrého provozu v průduchu společného komína.