Objednávejte zde

Moderní komín je důležité technické zařízení, které významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a standard bydlení.
Před stavbou nového komínu doporučujeme konzultace s odborníkem, která Vám pomůže vyjasnit si představu o postupu stavby komínu a finální podobě. Doporučujeme zahájit konzultaci před započetím stavby nebo hned v začátcích výstavby. Nabízíme Vám zpoplatněnou službu Technické konzultace-spalinové cesty. Cena této služby je 1 000 Kč bez DPH. Ušetříte si zbytečné starosti jak sobě tak i nám při vystavování revizních zpráv spalinových cest.
Velmi často se zapomíná,že pro výsledný efekt realizace spalinové cesty je klíčový výběr vhodného zdroje tepla, případně paliva. Z hlediska emisí znečišťujících látek jsou problematické především zdroje na pevná paliva. K dosažení nízkých emisí je nutné splnění řady podmínek správného vytápění, přičemž volba dobrého zdroje je jen jednou z nich. V současnosti jsou na trh dodávány kotle splňující požadavky Ekodesignu, současně jsou kotle zařazovány dle emisí a účinnosti do tříd 1 – 5, kdy kotle tříd 1 a 2 bude od roku 2022 zakázáno používat a kotle pouze 3. třídy by již neměly být uváděny na trh. Splnění vyšších tříd je u některých kotlů s ručním přikládáním podmíněno instalací akumulační nádoby, díky které nemusí být zdroj provozován při sníženém výkonu, který zpravidla vede k vyšším emisím. Ke zdroji tepla je nutné zajistit vhodné palivo, a to pouze takové, které připouští výrobce zdroje a se kterým byl zdroj testován při uvádění na trh. Mezi nejčastější chyby ve výběru paliva patří spalování hnědého uhlí v litinových kotlích, které byly konstruovány pro černé uhlí nebo jen koks, případně nedodržení předepsaného maximálního obsahu vody v palivovém dřevě, nebo použití uhlí jiné zrnitosti. Pokud došlo k dodání paliva, které nesplňuje kvalitativní parametry, je nutné se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (od r. 2018 je limitován i obsah jemných prachových složek uhlí). Při spalování biomasy je nutné zachovat předepsanou velikost kusů a vyhnout se spalování např. dřevní štěpky v kotlech na kusové dřevo. Nejvýznamnějším parametrem kusového dřeva je jeho vlhkost, kde vyšší vlhkost vede k nejen k vyšším emisím, ale i ztrátám tepla (všechnu vodu je nejprve nutné bez užitku odpařit), zanášení kotle i spalinových cest. Optimální je skladovat dřevo v zastřešeném, ale provětrávaném, dřevníku izolovaném od země, a to dva roky.
Provozovatelé kotlů na pevná paliva si v řadě případů neuvědomují, co může způsobit zbytečně velký výkon kotle nebo záměna paliva. Věřit každému a šetřit na všem bez vlastních znalostí a zkušeností se nevyplácí.
 • Před instalací kotle je třeba znát tepelnou ztrátu objektu a podle její hodnoty zvolit výkon kotle s rezervou na ohřev TUV. To znamená, nechat si udělat odborný výpočet.
 • Komínový tah závisí především na výšce komínu a teplotě spalin. Větší světlost komína je sice menším tahovým odporem, avšak díky většímu průměru a vnitřnímu povrchu, a tedy i nižší rychlosti proudění spalin odebírá takový komín více tepla ze spalin. Ty se v komíně více ochlazují a intenzívněji kondenzují. Proto se dělají tepelně technické návrhy komínů, aby se kondenzace co nejvíce potlačila, anebo vůbec nevyskytovala.
 • Každý kouřovod je vždy tahovou ztrátou a chladičem spalin, proto se ho podle výsledku výpočtu nebo specifik instalace doporučuje tepelně izolovat.
 • Spalinovou cestu (kouřovod a komín) je nutno po řádném provedení revize kontrolovat minimálně 1× ročně a vyčistit minimálně 3× ročně. Pokud se toto provádí, lze na závadu a vysokou tvorbu dehtu přijít včas, dříve, než dehet pronikne celou konstrukcí komína.
Pro dokumentaci, jak se v praxi projevuje technická nekázeň, nerespektování nejen technických norem, ale i osvědčených pravidel správné praxe, je připojen obrázek

Obr. 1

Více informací zde
Více informací  zde
Tato služba může být použitá např : před výstavbou – rekonstrukcí objektu , anebo nákupem komína , spotřebiče paliv atd…
Hlavním cílem je předání zhotoviteli informace profesního typu , nejčastější závady komínů , technická podpora , návrh řešení , obecné seznámení z předpisy , řešení přívodu spalovacího vzduchu , prostupy atd…
Problematika revizí spalinových cest není jednoduchá záležitost. Více informací zde
Můžete si ušetřit případné komplikace popř vydání negativní revizní zprávy spalinových cest. Informujte se proto včas !!!!!!!!!
Použití a montáž nerezových komínů má však také některá specifika,se kterými je nutné se seznámit :
Více informací k projektování a realizaci spalinových cest včetně výpočtů získáte zde
Třívrstvé nerezové komíny mohou plně nahradit jiné komínové systémy v případech, kde nelze zatěžovat nosné konstrukce budovy, či je nutné použít svislý kouřovod s funkcí komína, nebo je nutné použít komín bez zadního odvětrání – nízkoenergetické a pasivní domy.
Nerezové komíny jsou ideálním řešením pro novostavby, rodinné domy, chalupy i chaty. Nerezové komíny se hodí pro všechny druhy topných paliv:
 • olej
 • dřevo
 • plyn
 • uhlí
 • co
Nerezové komíny mají vynikající tepelnou izolaci diky čemuž dochází k velmi rychlému ohřátí kouřovodu a nedochází tak usazování většího množství tuhých zplodin. Úžasná je také jejich univerzálnost, jelikož nerezové komíny můžeme namontovat přímo na fasádu, nebo je postaviti jako volně stojící komín, či dovnitř objektu.
Mezi další výhody nerezových komínů patří:
 • Velmi dlouhá životnost
 • Nízká hmotnost
 • Vysoká variabilita
 • Použitelnost i pro vložkování

Nerezové komínové vložky

tento systém se primárně využívá při rekonstrukci starých cihlových komínů takzvané vložkování. Nerezové komínové vložky se vyrábějí v různých průměrech i tloušťkách použitého materiálu. Záleží jen na Vašich požadavcích a na splnění požární bezpečnosti při provozu spalinových cest.

Třísložkové komínové systémy

jak je patrné ze samotného názvu a také z obrázku, že se skládají ze tří částí. 1. Vnější nerezový plášť, 2. tepelná izolace v různých tloušťkách dle potřeby a použití a 3. z vnitřní vložky, která může být vyrobena dle potřeby z nerezu či se může jednat o keramickou vložku.
Třísložkové nerezové komíny se dají montovat jak na fasádu, dovnitř objektu, tak i jako volně stojící komín. Třísložkové nerezové komíny se vyrábí v různých průměrech, s různou tloušťku vnitřní stěny komínu a různou sílou tepelné izolace. Vše závisí na druhu paliva a dalších provozních podmínkách.
Nerezový komín v dřevostavbě však také představuje zvýšené požární riziko. Nejenomže se jeho plášť v případě vyhoření sazí dokáže ohřát na teploty mezi 200°C až 300°C, ale vysoká teplota od pláště komínu vzniká zejména v uzavřených prostupech. Zejména se jedná o prostupy stěnou (např. komín umístěný na fasádě) a stropem či střechou. Pokud je tento prosup neodvětrán a “natvrdo” uzavřen, dochází v něm od pláště nerezového komína ke kumulaci tepla. Teplota v uzavřených prostupech konstrukcemi bez problému osciluje okolo 300°C. Jistě si dokážete představit, jak zmíněná teplota působí na konstrukci dřevěného či montovaného domu. Je-li prostup zhotoven neodborně, snadno dojde k přenosu tepla na pěkně vysušenou dřevní konstrukci, které pak stačí cca 120°C k samovznícení.
Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá nutnost nerezový komín v prostupu v dřevostavbě vhodně zaizolovat. Jenomže jak a čím? Vždyť dokonce ani Evropská unie nemá harmonizovanou normu, podle které by výrobci prostupů mohli své výrobky certifikovat. Nám se při navrhování prostupů skrze dřevěné konstrukce velice osvědčil přírodní materiál vermikulit. Ten se dodává v podobě různě rozměrných desek. Z nich lze následně na místě montáže nerezového komínu vyrobit izolační kastlík a zajistit bezpečný průchod skrz stěnu či strop. Výhodou je, že na kastlík z vnější strany můžete přilepit parotěsné fólie. Kastlík je součástí stěny a po aplikaci omítek se úplně schová.

Ocelové kouřovody

používají se taktéž pro dopojení samotného spotřebiče, ale využijete je především v interiérech, kde záleží také na vzhledu samotného kouřovodu. Kouřovod je vyroben z 2mm silné oceli, která je lakovaná vysoce kvalitním senothermním lakem. Příkladem mohou být krbová kamna, která jsou dopojena ocelovým kouřovodem v elegantní černé nebo antracitové barvě.

Nerezové kouřovody

jejich použití je nejčastěji pro připojení spotřebiče do komínu. Jejich hlavní výhodou je velmi dlouhá životnost a snazší manipulace při napojování.

Orientační ceník montáže nerezových komínů

cena montáže  za 1 bm komína bez DPH
750 Kč
Pokud bude z hlediska technologie montáže nutná účast pracovníků s oprávněním na výškové práce,bude na část převyšující 5 m  účtována částka 1500 Kč bez DPH/ 1 bm 
Upozornění: Cena montáže je bez DPH. Cena montáže se může změnit, vlivem místního šetření (nevyhovující podmínky pro stavbu dle níže uvedených předpokladů, více práce – prostupy, zapravení apod. Cena pro koncového zákazníka-RD, bytové domy – připočítává se 15 % DPH. Stavba komína pro stavební společnosti bude naceněna individuálně a obvykle je účtována formou přenesené daňové povinnosti.
K ceně montáže připočítáváme 6 Kč/km (vč. DPH) obousměrně!
Pro montáž komína je nutné zajistit:
 • stavební připravenost umožnující hladký průběh montáže
 • průchod stropem a střechou, stěnami
 • nad 4 m výšky lešení nebo plošinu
Dovoz materiálu, nářadí  si zajišťujeme sami.