Objednávejte zde

Srovnejte s cenou z veřejně dostupných zdrojů

Vážení zákazníci,

na základě několikaletých zkušeností se zpracováváním revizních zpráv spalinových cest Vám nabízíme zpoplatněnou službu Technické konzultace ke spalinovým cestám. Jde o konzultace před zahájením realizace spalinových cest. Ušetříte si zbytečné starosti jak sobě tak i nám při vystavování revizních zpráv spalinových cest.

Setkáváme se s tím, že již realizované spalinové cesty mají spoustu závad, které se těžko a za zvýšených nákladů těžko odstraňují. Nebo je již odstranit nelze. Revizní zpráva spalinové cesty je pak vydána negativní nebo ji odmítneme vystavit. Vydáním revizní zprávy spalinové cesty přebíráme zodpovědnost za její funkčnost a bezpečnost(včetně požární bezpečnost)a za to, že také odpovídá normovým hodnotám.

Pochopte prosím, že nejsme hazardéři. Nelze schválit  všechno, co  si kdo postaví. Nic proti stavbám svépomocí nebo pomocí rádoby samozvaných „odborníků“. Zde však musíme připomenout, že zákony, normy, vyhlášky ,návody platí pro všechny stejně. Nehodláme také krýt nekvalitní práci a šlendrián ostatních účastníků stavby.

Ustanovení zákona 320/2016 Sb.,par.46 nám dokonce ukládá povinnost hlásit zjištěné nedostatky, které ohrožují zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost, písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

U objektů(staveb) již dokončených respektive jejich spalinových cest mohou být zjištěny závady, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost revizní technik spalinových cest písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru. Tato povinnost vyplývá z vyhlášky 34/2016 Sb.

Tato varianta může nastat u již zrealizovaných spalinových cest, které byly zhotoveny montážními firmami nebo svépomocí bez patřičné odborné způsobilosti a bez konzultace s odbornou kominickou firmou respektive revizním technikem spalinových cest.

Nejčastější nedostatky spalinových cest

 • Specifikace možných provozních závad-provozní bezpečnost
 • Nedostatečný přívod spalovacího vzduchu
 • Přítomnost zařízení s nuceným odvodem vzduchu ovlivňujícím bezpečný odvod spalin
 • Netěsnosti-praskliny/trhliny
 • Netěsnosti-uzávěry otvorů
 • Tvarová nestálost průduchu spalinové cesty
 • Nevyhovující výška nad střechou nebo ve vztahu k okolním budovám
 • Nevyhovující vnitřní světlost a účinná výška spalinové cesty pro připojený spotřebič
 • Nevyhovující konstrukce spalin cesty z hlediska tlakové třídy
 • Nevyhovujíc konstrukce spalin cesty z hlediska odolnosti proti korozi a působení kondenzátu
 • Nevyhovujíc konstrukce spalin cesty z hlediska odolnosti proti vyhoření sazí
 • Nepřípustné připojení dalších spotřebičů
 • Chybějící čisticí nebo kontrolní otvory
 • Nevyhovující přístup k čištění a kontrole(revizi)
 • Nevyhovující svislá výška kouřovodu
 • Nevyhovující stavebně technický stav nadstřešní části komínu
 • Nevyhovující vyústění přes fasádu
 • Jiné z pohledu provozní bezpečnosti

 Specifikace možných provozních závad – požární bezpečnost

 • Nedodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a stavebních hmot
 • Nedodržení požární bezpečnosti stavby při průchodu spalinové cesty požárními úseky a požárně dělicími konstrukcemi, stropy, střešní konstrukcí, obvodovým pláštěm objektu
 • Zanesením spalinové cesty dehtovými usazeninami
 • Nedodržení požární bezpečnosti stavby při průchodu spalinové cesty vnitřní stěnou objektu